Stanovy Kruhu přátel TMB – sekce Flašinety a hrací stroje

Významnou pomocí při dokumentační a odborné činnosti muzea jsou aktivity dobrovolných spolupracovníků a zájemců o spolupráci – členů Kruhu přátel TMB. V úzké součinnosti s odbornými pracovníky se zaměřují na průzkum a záchranu významných technických hodnot, organizování odborných přednášek, exkurzí a podobně.

Ředitel Technického muzea v Brně /dále jen TMB/ vydává dne 1. května 2004 v souladu se zákonem č.122/2000 Sb.
a vyhláškou č.275/2000 Sb. a dále na základě ustanovení čl.IV. zřizovací listiny TMB ze dne 29.12.2000 tyto
stanovy Kruhu přátel Technického muzea v Brně /dále jen KPTMB/.

Čl. 1 Základní ustanovení

(1) KPTMB je zájmové sdružení dobrovolných pracovníků, jehož cílem je pomáhat TMB v plnění jeho úkolů v oblasti
dokumentační, tezaurační, prezentační a výchovné činnosti a rozvíjet vlastní zájmovou činnost.

(2) KPTMB provádí svou činnost v souladu s ustanoveními zákona č.122/2000 Sb., zřizovací listiny, organizačního řádu
TMB a stanov KPTMB.

(3) KPTMB je ve své práci odborně a metodicky řízen Odborem vědy a techniky TMB.

Čl. 2 Organizační uspořádání KPTMB

(1) Včele KPTMB je tajemník, jehož jmenuje ředitel TMB. Tajemník řídí práci KPTMB a jeho sekcí a koordinuje ji
s činností TMB.

(2) V rámci KPTMB se jeho členové sdružují podle svého odborného zájmu a pracovního zaměření v odborné sekce.
Členové sekce jsou v pracovním styku s příslušným oddělením útvaru hlavní činnosti TMB.
Členové podle potřeby volí ze svého středu výbor sekce.

(3) Jednotlivé sekce KPTMB si mohou na základě těchto stanov rozpracovat vlastní vnitřní stanovy,
které musí být v souladu s obecně závaznými předpisy a těmito stanovami a podléhají schválení tajemníkem KPTMB.

Čl. 3 Činnost KPTMB

(1) Náplň své činnosti odvozuje KPTMB z úkolů a pracovních plánů TMB. Materiální, finanční, administrativní
a organizační zajištění této činnosti uskutečňuje prostřednictvím TMB a jeho složek.

(2) Základní formou činnosti KPTMB je individuální či skupinová práce jeho členů v některé z jeho aktivit.
Podle potřeby se členové KPTMB scházejí na společných akcích, aktivech, besedách nebo členských schůzích.

(3) Hlavní metodou práce KPTMB je průzkum a rekognoskace teritoria působnosti TMB, zaměřené na objevení
a záchranu významných technických muzejních hodnot společnosti a rozvíjení zájmové činnosti členů.
Tuto činnost vykonávají členové KPTMB v těsné součinnosti s TMB pod vedením jeho odborných pracovníků.
Všechny muzejní hodnoty získané touto cestou přecházejí do majetku TMB.

Čl. 4 Členství v KPTMB

(1) Členem KPTMB se může stát každý občan České republiky, Evropské unie, cizí státní příslušník, občanské sdružení
či zájmová skupina občanů, jejichž zájmy nesmí být v rozporu se zájmy TMB. Nezletilé osoby se mohou stát členy jen
se souhlasem rodičů nebo zákonných zástupců.

(2) Členství v KPTMB vzniká po podání přihlášky vystavením členské legitimace a registrací člena. Zaniká písemným
zrušením ze strany člena nebo KPTMB. V případě závažného porušení stanov či v případě poškozování zájmů muzea má
ředitel TMB právo členství zájemci ukončit, popř. ukončit činnost celé sekce.

(3) Členstvím v KPTMB nevzniká jeho nositelům vůči TMB žádný materiální, finanční či jiný nárok na úhradu jejich
výdajů nebo případných škod, vzniklých v souvislosti s tímto členstvím.

(4) Člen KPTMB se vhodnými metodami seznamuje s posláním a úkoly technického muzejnictví v ČR, učí se znát
základní principy a metody muzejní práce a uplatňovat jeve své činnosti v rámci KPTMB.

(5) Členové KPTMB mají bezplatný přístup na všechny akce pořádané TMB. Mohou bezplatně užívat vybraná zařízení TMB včetně
jeho knihovny ke své muzejní a zájmové činnosti a výsledky své odborné práce uveřejňovat v tiskovinách a publikacích TMB.

Čl. 5 Závěrečné ustanovení

Tyto stanovy nabývají účinností dnem 1. května 2004.

Ing.Vlastimil Vykydal vr
Ředitel Technického muzea v Brně